พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09:02  
รางวัลเหรียญทอง การใช้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

  

ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงไอดาณ  อูรลิ่งส์ 
ชั้น ป.4/3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี