พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14:26  
รองชนะเลิศอันดับ 2การตอบคำถามพระคัมภีร์ นักบุญลูกา ระดับชั้น ป.4-ป.6

  

ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงพัณณิตา   ตระกูลรัมย์   เด็กหญิงศรัณย์ชนา  ปฏิสังข์
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5/1
และ เด็กชายจิรกฤต   พงษ์ทองเจริญ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/2
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ 
"อุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงสอนในพระวรสารของนักบุญลู
กา"
ในวันวิชาการสัมพันธ์ รสจ.(โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลจันทบุรี)
โดยหน่วยงานคำสอนสังฆมณฑลจันทบุรี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ จังหวัดชลบุรี