พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:26  
รางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนจันทบุรี เขต1การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นป.4-ป.6

  

ขอแสดงความยินดี
เด็กชายพงศธร   เพ็ชรแสง   เด็กชายวันชนะ   เวชสถล
และเด็กชายคณุตม์   อักษรศิริโอภาส
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  และเป็นตัวแทนจันทบุรี เขต1
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ในกิจกรรมโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553