รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2559

คุณชลาธร   หิริโอตัปปะ : ประธาน
คุณณัทธยา  วงศ์บุญรอด : เหรัญญิก 
คุณนิตยา ศรีวรรณเจริญ: ปฏิคม
นายสิงหา  เรืองเดชา : กรรมการ 
นางปานชีวา  บัณฑุธรรม : กรรมการ
นางธนพร  คำเพ็ชร : กรรมการ
 นางสาวยุวดี  ทับทอง : กรรมการ
 นางพิมพ์ชนก  อาสาสร้อย : กรรมการ
 นายมาโนช   สมบัติบัวเขียว : กรรมการ
 นางเตือนใจ   เพ็ชรแสง : กรรมการ
และนางจำรัส  แท่งทอง : กรรมการ
 คุณชฎาพร  เจนจิรวัฒนา : กรรมการและเลขานุการ