ธนาคารขยะ

สถานที่ตั้ง อาคารซ่อมบำรุง โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในคุณค่าของวัสดุบางประเภท ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้ง หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีอุปนิสัยการออม
3. เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.