สวนสุขภาพ

สถานที่ตั้ง สนามโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
3. .............................................................................................................