สวนสมุนไพร

สถานที่ตั้ง สนามโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. .................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ...........................................................................................