บ้านดิน

สถานที่ตั้ง หน้าอาคารมารีอา โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เน้นการพึ่งพาตนเองและเอาตัวให้รอดจากภาวะวิกฤต
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีอุปนิสัยประหยัดพลังงาน
3. เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้มาเยี่ยมชม ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทำให้สามารถต่อเติมและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา.
4. เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น