สวนมะลิ

สถานที่ตั้ง สนามโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อ..................................................................................
2. .................................................................................