โรงเพาะเห็ด

สถานที่ตั้ง หลังห้องธุรการ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแนวทางการสร้างอาชีพได้
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียนมีอุปนิสัยการรักษาความสะอาด และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน.