กล้วยไม้

สถานที่ตั้ง สนามโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติของกล้วยไม้ในเบื้องต้น แหล่งกำเนิด และการเลี้ยงใน ประเทศไทย
2. เพื่อให้นักเรียนสร้างอุปนิสัยความรับผิดชอบในการดูแลกล้วยไม้แบบธรรมชาติ
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน.