กระดาษรีไซเคิล

สถานที่ตั้ง อาคารซ่อมบำรุง โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาแปรสภาพ
2. เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่ แล้วนำกลับ มาใช้ ได้อีก
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์ที่ได้จากการรีไซเคิลกระดาษ เป็นการสร้างรายได้ให้กับห้องเรียน ช่วยให้การจัดเก็บอย่างมีระเบียบ จนสามารถสร้างเป็นวัฒนธรรม.