โรงสีข้าว

สถานที่ตั้ง สนามโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของข้าว และลดค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกการเป็นยุววิทยากรในการให้ข้อมูลกับเพื่อนนักเรียน.