ภาษาไทย

สถานที่ตั้ง หน้าห้องสหการ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสนุกสนานในการเรียนวิชาภาษาไทย
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียนมีอุปนิสัยการรักษาความสะอาด และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน.