อัตลักษณ์

   โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย กำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ  วินัยดี  ศึกษาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยมี งาน / โครงการ / กิจกรรม และพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรัก – เมตตา  ซื่อสัตย์ และมีภูมิคุ้มกัน

เอกลักษณ์

   โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย กำหนดเอกลักษณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน คือ คุณธรรมนำการศึกษา  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม