ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ล.พ.ล. ลัมแบรต์พิชญาลัย
ล.พ.ล. อยู่ในฐานสามเหลี่ยมยอดแหลม แต่ละมุมหมายถึง คำขวัญ คติพจน์
และปรัชญาของโรงเรียน
ดอกบัว ผู้มีความรู้ ผู้ตื่นแล้ว ความหลุดพ้น
เปลวไฟ เปลวไฟปลายฐานสามเหลี่ยม หมายถึง แสงสว่างของชีวิต
รัศมี 10 แฉก การนำเอาคุณธรรมความรู้ออกสู่สังคมภายนอก
เกลียวเชือก ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ สมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
น้ำ สายน้ำ คุณธรรมหล่อเลี้ยงชีวิต