เพลง มาร์ช โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

  ลัมแบรต์พิชญาลัย 

มุ่งมั่นใส่ใจการเรียนเพียรศึกษา

หวังอนาคตเก่งดีมีวิชา        เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
  ลัมแบรต์พ่อเราคุ้มครอง ให้ลูกทั้งผองน้องพี่ได้ปลอดภัย
สอนให้เรียนรู้สู่ชีวิตกว้างไกล มีวินัยเปี่ยมล้นคุณธรรม
  ใต้ร่มใบเงาไม้ได้สัมผัส อุ่นไอรักที่มีให้แก่กัน
มีความสุขใต้เงาอโศกสปัน สร้างสรรค์จิตใจให้งดงาม
  ในรั้วแดงขาวสอนเราให้ซื่อสัตย์

เปี่ยมความรักสามัคคีสดใส

เสียสละ  บริสุทธิ์  จำขึ้นใจ จะอย่างไร  ยึดมั่น  เป็นคนดี