ปรัชญา : คุณธรรมนำการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม คำขวัญ : วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม คติพจน์ : รัก เมตตา ซื่อสัตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 7-10 มกราคม 2562 -สอบกลางภาค
วันที่ 11 มกราคม 2562 -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 -หยุดเรียนวันครู 2562