ปรัชญา : คุณธรรมนำการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม คำขวัญ : วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม คติพจน์ : รัก เมตตา ซื่อสัตย์

 

 

 

 

วันที่ 3 มกราคม 2561 เริ่มจำหน่ายใบสมัคร           นักเรียนเข้าใหม่
วันที่ 25 มกราคม 2561 รับการประเมินโรงเรียน       ส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 25-26 มกราคม 2561 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ประเมินทักษะการ             พูดภาษาอังกฤษสำเนียง      CNN (THAmBRIT)
วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมนิเทศการจัด             การเรียนการสอน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมธรรมะ นักเรียนระดับ   ชั้น ป.1-ม.3 
  "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะตามรอย   ศาสตร์พระราชา"
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทดสอบการอ่านออกเขียนได้    ระดับชั้น ป.1               
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ          มาตรฐานกลาง ระดับชั้น            ม.1 และ ม.2
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมยุวบัณฑิต              ระดับอนุบาล 3 ป.6 และ                  ม.3
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ           มาตรฐานกลาง ระดับชั้น       ป.2 ป.4 และ ป.5
วันที่ 28 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนที่             2/2560 
วันที่ 3 มีนาคม 2561 รับยื่นใบสมัครนักเรียน        เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่  ปีการศึกษา 2561
วันที่ 6-10 มีนาคม  2561 สอบ NT ระดับชั้น ป.3  
  ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 10 มีนาคม 2561 ประเมินความพร้อมและ    ประเมินความรู้พื้นฐาน    นักเรียนใหม่ปีการศึกษา   2561
วันที่ 11 มีนาคม 2561 ประกาศผลการประเมินและ  มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่        ปีการศึกษา 2561
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ประกาศผลการเรียน           ภาคเรียน  ที่ 2/2560
วันที่ 22 มีนาคม-11 เมษายน 2561 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ,จำหน่ายหนังสือ(นักเรียนใหม่)
วันที่ 30 มีนาคม 2561

รับผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศกึกษาปีที่ 3

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะนักเรียนเก่า) นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2561นักเรียนทุกระดับชั้น ป.1-ม.3
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2561นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อ.3