ปรัชญา : คุณธรรมนำการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม คำขวัญ : วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม คติพจน์ : รัก เมตตา ซื่อสัตย์

 

 

 

 

เอกสาร SAR 2565

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self -  Assessment  Report  : SAR)
ปีการศึกษา   2565