ปรัชญา : คุณธรรมนำการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม คำขวัญ : วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม คติพจน์ : รัก เมตตา ซื่อสัตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - กิจกรรมวันลอยกระทง